Meersland gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website te vergemakkelijken.

algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Bootverhuur Meersland

 

HOOFDSTUK I – DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

Artikel 1: Overdracht en uitrusting boot

Bij de aanvang van de huurperiode draagt Bootverhuur Meersland de sloep over aan de
huurder. Bootverhuur Meersland zorgt voor een onderhouden en in goede staat verkerende
boot, die voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke
veiligheidsuitrusting en voldoende brandstof.

Artikel 2: Verzekeringen

Bootverhuur Meersland is verplicht de boot ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen
wettelijke aansprakelijkheid voor de vaart in het tussen Bootverhuur Meersland en huurder overeengekomen vaargebied.
Schade aan de boot of diefstal van de boot is ten laste van de huurder.
De borg van € 200 euro dient betaald te worden bij aanvang van de huurperiode. Indien de boot schade heeft opgelopen tijdens de huurperiode, dan wordt deze van de borg afgehouden. Indien de schade groter is dan € 200 dient de huurder deze bij te betalen.
Mogelijke schade en respectievelijk verschuldigd bedrag: kras op de boot: € 50, beschadiging neus: € 50, beschadiging door de lak van de boot zodat de polyester zichtbaar is: € 100, verlies touw of fender: € 25, boot binnenin zodanig vuil met etensresten, modder of water: € 25, gat in bekleding: € 50. Bij het voorkomen van hiervoor niet vermelde schade wordt de borg van € 200 ingehouden en vereffend volgens een later op te vragen schadebestek bij de fabrikant of leverancier. Lichamelijk letsel is niet verzekerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de vaart.

 

HOOFDSTUK II – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Artikel 3: Minimum leeftijd huurder

De minimum leeftijd van huurder 22 jaar. Legitimatie door middel van een paspoort of
identiteitskaart is verplicht.

Artikel 4: Inventaris & conditielijst

De huurder is verplicht de inventaris- en conditielijst te controleren. Indien de conditie en/of
inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en/of condities lijst
dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder
hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.

Artikel 5: Gebruik sloep

De huurder gebruikt de sloep als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de
bestemming. De huurder mag geen veranderingen in de sloep aanbrengen. De huurder mag de
sloep niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Nietnakoming
kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

Artikel 6: Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 7: Inlevering sloep einde huurperiode 

Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de sloep bezemschoon over aan
Bootverhuur Meersland op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin
hij het ontvangen heeft. Indien de sloep niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt
per uur ophaalkosten van 50 euro berekend.

Artikel 8: Schade, pech onderweg 

De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die
redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Bootverhuur Meersland
meedelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van Bootverhuur Meersland.
Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie
van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor de sloep niet meer te
gebruiken is, waarbij storingen welke korter hebben geduurd dan 4 uur nadat de melding bij
ons binnen gekomen is niet worden vergoed.

Artikel 9: Reparaties

De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van Bootverhuur
Meersland. Bootverhuur Meersland betaalt de huurder de reparatiekosten — mits de schade
niet is veroorzaakt door huurder – terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden
overlegd.

Artikel 10: Verlate terugkeer

Bij een verlate terugkeer brengt Bootverhuur Meersland een bedrag van € 55 voor een half uur in rekening. Vanaf een uur te laat wordt de volledige waarborg van 200 euro ingehouden wegens de gevolgen voor de huurder die na u niet kan vertrekken.

 

HOOFDSTUK III – PRIJZEN, BORG EN EIGEN RISICO

Artikel 11: Prijs 

De prijzen zijn inclusief brandstof voor de luxe sloepen, verzekering en eindschoonmaak. De
sloep moet bezemschoon worden ingeleverd.

Artikel 12: Overige kosten 

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep – met uitzondering van
diesel – zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de huurder. De
huurprijs is inclusief diesel. Op het traject Durme-Moervaart zijn geen haven-, brug-, kade-,
en sluisgelden van toepassing.

Artikel 13: Betaling reissom, borg en eigen risico. 

De borg van € 200 kan ter plaatse in baar geld worden betaald en wordt bij het einde van de huurperiode
gerestitueerd mits de boot zonder schade wordt teruggebracht. Schade aan de boot of aan de
inventaris wordt met de borg verrekend. Wanneer de schade groter is dan 200 euro wordt deze achteraf aan de huurder aangerekend.

 

HOOFDSTUK IV – AANSPRAKELIJKHEID, VERZUIM EN WANPRESTATIE

Artikel 14: Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de boot, voor zover niet gedekt door
de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft. De huurder is niet
aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door
één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te
rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig
aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op
grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet tussen
hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.

Artikel 15: Ontbinding van huurovereenkomst

Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt,
kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan
onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade,
tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden
toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen
redelijk alternatief wordt geboden.

Artikel 16: Reparatiekosten als gevolg van wanprestatie

Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt
overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de
verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de sloep in de staat te herstellen als waarin
het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde
kosten door de verzekering zijn afgedekt.

Artikel 17: Verzuim

Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen
ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem
terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn. Bootverhuur Meersland kan dan zonder tussenkomst van de rechter de
huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval
de huurder met betaling in verzuim is, is Bootverhuur Meersland gerechtigd rente van 8% op
jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente
wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand
wordt gerekend.

 

HOOFDSTUK V – ANNULERING

Artikel 18: Annuleringskosten

Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig
mogelijk hiervan via mail in kennis stellen, ten laatste 48u voor de reservatie. De voorschotten worden nooit terugbetaald.
In geval van annulering, is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling
verschuldigd ter hoogte van:

  • € 25 in geval van annulering tot één dag vóór de aanvang van de huurperiode. De € 25 is niet verschuldigd indien de huurder wegens weersomstandigheden (regen) de afspraak in onderling overleg wil verplaatsen.
  • de voorschot van € 25 in geval van niet komen opdagen op de dag van verhuur.

In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om indeplaatsstelling van een
derde verzoeken tot uiterlijk 48u voor aanvang huurperiode. Er kan 1 x de verplaatsing van datum in overleg aangevraagd worden met behoud vh voorschot.

HOOFDSTUK VI — KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 19: Klachten

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen 24 uur gemeld te
worden bij Bootverhuur Meersland. Klachten worden uitsluitend door Bootverhuur Meersland
in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen 24 uur na ontstaan
klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen één maand na afloop
van huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met duidelijke
omschrijving van het geschil en de eis.

Artikel 20: Belgisch recht van toepassing

Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen tussen de huurder en Bootverhuur Meersland over de totstandkoming of uitvoering
van de huurovereenkomst , waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door
de huurder als door Bootverhuur Meersland worden voorgelegd aan de rechtbank te
Dendermonde.

 

HOOFDSTUK VII – AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Artikel 21: Individuele afwijkingen

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze
algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

Bootverhuur Meersland
Daknamstraat 88
9160 LOKEREN
ondernemingsnummer: BE 0729 545 908
telefoon: +32 496/88.88.40
e-mail: meersland@telenet.be